Vườn quốc gia Phước Bình

Vườn quốc gia Phước Bình

ườn quốc gia Phước Bình có sự đa dạng sinh học cao, với 1.321 loài thực vật, trong đó có tới 75 loài thực vật quý hiếm, 36 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 58 loài được ghi trong danh lục đỏ thế giới (IUCN – Sách đỏ IUCN liệt kê tình trạng bảo tồn và đa dạng các loài động, thực vật trên thế giới.

Tình trạng bảo tồn được xác định thông qua một quá trình kiểm nghiệm khoa học nghiêm ngặt, liên quan đến số lượng các quần thể trong tự nhiên và các mối đe dọa đối với các quần thể đó). Với khoảng 327 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó 50 loài trong sách đỏ Việt Nam và 29 loài ghi trong danh lục đỏ IUCN. Tình trạng bảo tồn được xác định thông qua một quá trình kiểm nghiệm khoa học nghiêm ngặt, liên quan đến số lượng các quần thể trong tự nhiên và các mối đe dọa đối với các quần thể đó). Với khoảng 327 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó 50 loài trong sách đỏ Việt Nam và 29 loài ghi trong danh lục đỏ IUCN. 

Hiện tại, Vườn quốc gia Phước Bình được công nhận là 1 trong 63 vùng chim quan trọng của Việt Nam. Ngoài ra, Vườn quốc gia Phước Bình được đánh giá là nơi có số lượng quần thể bò tót, nai lớn nhất Việt Nam.

Vườn quốc gia luôn chú trọng tạo lập sinh kế cho cộng đồng địa phương, tạo điều kiện để những người dân bản địa tham gia hướng dẫn các tour sinh thái – văn hóa – lịch sử, trải nghiệm văn hóa cộng đồng; đồng thời liên kết với doanh nghiệp tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào Chu-ru và Ra-glay, bảo tồn và phát triển nghề làm thuốc giúp nâng cao đời sống kinh tế của bà con dân tộc trong vùng đệm của Vườn quốc gia Phước Bình.

error: Content is protected !!